Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności EFSAEFSA została powołana w styczniu 2002 r. Dostarcza KE, PE oraz państwom członkowskim doradztwa naukowego oraz niezbędnych informacji dotyczących zagrożeń związanych z żywnością. Agencja zbiera i analizuje dane nt. zanieczyszczenia żywności, wywoływanych przez nią chorób oraz wypracowuje zalecenia w tej materii. Jej zadaniem jest wzmacnianie bezpieczeństwa żywności w UE oraz zapewnienie dostaw żywności. Tematyczny zakres działania EFSA to, m.in. żywność, pasza, zdrowie zwierząt czy odżywianie. Ponadto celem Agencji jest zintegrowane zarządzanie ryzykiem na szczeblu UE jak i w państwach członkowskich, a także utrzymywanie relacji z organizacjami działającymi na terenie UE, które zajmują się podobną tematyką. EFSA jest niezależnym źródłem informacji i komunikacji dot. ryzyka w łańcuchu pokarmowym. Dyrektor podkreślała, że środowisko i bezpieczeństwo żywienia są ze sobą silnie powiązane, a zrównoważony rozwój produkcji żywieniowej jest bardzo ważny. Do inicjatyw EFSA należy – zbieranie i analiza danych.

Agencja zatrudnia obecnie 450 osób. W roku 2008 wydała 500 opinii w zakresie swoich kompetencji, a w 2009 zostanie wydanych ich ok. 1000. Dyrektor podkreśliła wagę współpracy komisji ENVI i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności. Agencja działa na zasadach przejrzystości, niezależności i naukowejdoskonałości. Co do dwa lata udaje się do Parmy, gdzie mieści się siedziba EFSA, delegacja PE.

EFSA - Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności - bezpieczna żywność

EFSA – Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności – bezpieczna żywność

W czasie dyskusji eurodeputowani poruszyli kwestie dot. novel food oraz materiałów nano (np. R. Seeber). Chcieli dowiedzieć się od dyrektor EFSA odnośnie ryzyka dotyczącego nanocząstek oraz o najnowszym stanie rzeczy w tej materii.

Dyrektor EFSA podkreśliła, że od momentu powstania Agencji trafiło do niej 198 wniosków dotyczących organizmów modyfikowanych – żaden z wniosków nie został odrzucony, osiem zostało wycofanych przez interesariuszy, z kolei w przypadku 95% wniosków wymagano złożenia dodatkowych informacji. Natomiast nanocząsteczki w kosmetykach znajdują się poza zakresem kompetencji EFSA. Eurodeputowani podkreślali słaby bionadzór w krajach członkowskich oraz fakt, że słabo zbadany jest wpływ technologii nano na środowisko.

Catherine Geslain-Lanéelle zauważyła, że Komisja zwróciła się do Agencji z prośbą o pomoc w określeniu potencjalnego ryzyka nanotechnology w przewodzie pokarmowym. W czasie debaty poruszony został również temat dodatków do paszy dla zwierząt, z których powstaje następnie pokarm dla ludzi oraz oznakowania produktów spożywczych. Co do pytania odnośnie glutaminianu sodu w żywieniu, dyrektor odpowiedziała, że EFSA zajmuje się obecnie przeglądem takich barwników. Dyrektor zauważyła, że Rada zaleciła EFSA przejrzystość działania oraz potrzebę bliskiej współpracy z krajami członkowskimi.